Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

powoddoradosci.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego powoddoradosci.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest Irena Cherevyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nieewidencjonowaną  dalej zwanym „Sprzedającym”.

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:

1. Określenie zakresu działalności

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

4. Tryb postępowania reklamacyjnego

5. Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

6. Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci „zaproszeń ślubnych i innej papeterii ślubnej itp. Szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy danym produkcie.

§2 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zamówienia drogą mailową: kontakt@powoddoradosci.pl

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub osobiście w naszym biurze: ul. Jezuicka 4, II piętro, Lublin w godzinach pracy sklepu pn-pt. 09.00-16.00

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

7. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po otrzymaniu 100% należności za złożone zamówienie w ciągu 72h otrzymacie Państwo projekt graficzny składu tekstu do akceptacji. Sklep nie przesyła Zamawiającym próbek towarów. Wysyłamy jedynie poczta elektroniczna projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją wybranego wcześniej tekstu i czcionki. Właściwych poprawek należy dokonać samodzielnie – uwagi (poprawki) należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

2. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o zaakceptowaniu ostatecznej wersji projektu graficznego.

3. Wszelkie poprawki w druku, bądź wyglądzie zamówionych produktów, po przesłaniu pisemnej akceptacji są płatne.

4. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.

5. Jeśli tekst tego wymaga, prosimy by imiona i nazwiska gości były w formie odmienionej do wybranego tekstu np.: Sz. P. Annę Kowalską z osobą towarzyszącą

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 20 dni roboczych od dnia zaakceptowania projektu składu tekstu.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@powoddoradosci.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Jezuicka 4 II piętro, 20-113 Lublin.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI (RÓWNIEŻ ADRES E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU)
PRZEDMIOT REKLAAMCJI
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI
PODPIS (TYLKO W PRZYPADKU REKALAMCJI SKŁADANEJ POCZTĄ)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 6 DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

1. Zamówione produkty dostarczamy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej  na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki. Koszt wysyłki wynosi 15,50 zł

3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi zwykle od 1 do 3 dni roboczych.

4. Istnieje możliwość przesłania towaru poza granicę Polski. Prosimy o kontakt, gdyż koszt jest każdorazowo ustalany indywidualnie, zależnie od wagi zamówienia i kraju dostawy.

5. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem

6. Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku

7. Towar jest zawsze starannie zapakowany

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek

§7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:

– http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
– http://ezakupy.uokik.gov.pl/
– https://uokik.gov.pl/